Informacje dla autorów

Redakcja czasopisma Safety & Defense przyjmuje do publikacji oryginalne artykuły badawcze i przeglądowe spełniające wymogi formalne, merytoryczne oraz techniczne.

 

ZGŁASZANIE TEKSTÓW DO PUBLIKACJI
Teksty należy przesyłać w formie elektronicznej na jeden z adresów mailowych redakcji:

 • SafetyAndDefense@law.mil.pl
 • SafetyAndDefense@wp.pl

Do tekstu należy dołączyć informacje o autorze i afiliacji (tytuł naukowy, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mailowy).

 

ZASADY PUBLIKACJI/ PROCES RECENZJI
Redakcja czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych tekstów biorąc pod uwagę poziom merytoryczny nadesłanej pracy oraz jej zgodność z profilem czasopisma.

Artykuły zaopiniowane pozytywnie kierowane są do co najmniej dwóch niezależnych recenzentów specjalizujących się w danej dziedzinie.

Zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (double-blind review) recenzenci nie znają nazwiska autora recenzowanego artykułu, a autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Raz w roku redakcja publikuje na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów.

Teksty pozytywnie zaopiniowane lub poprawione zgodnie ze wskazówkami recenzentów zostają zakwalifikowane do publikacji w konkretnym numerze czasopisma.

Zgodnie z polityką jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji redakcja przeciwdziała przejawom nierzetelności naukowej, takim jak ghostwriting (brak ujawnienia czyjegoś udziału w powstaniu publikacji) i guest authorship (przypisywanie komuś współudziału przy powstaniu publikacji, mimo iż był on znikomy lub nie miał miejsca). Dlatego redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane.

Formularz recenzji:

S&D Review Form

 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE
Czasopismo Safety & Defense publikuje artykuły wyłącznie w języku angielskim.
Do tekstu musi być dołączony abstrakt (100 – 200 słów) oraz zestawienie słów kluczowych (key words).

Objętość artykułu winna stanowić od 10 stron maszynopisu (0,5 arkusza wydawniczego/ 20 tys. znaków) do 20 stron (1 arkusza wydawniczego/ 40 tys. znaków).

Przygotowanie tekstu

 • wersja elektroniczna tekstu powinna być zapisana w formacie: *.doc, *.docx.
 • marginesy: 2,5 cm
 • czcionka: 12 punktów Times New Roman
 • interlinia: 1,5 wiersza
 • sposób wyróżnienia tekstu: rozstrzelenie
 • prosimy nie dzielić wyrazów i nie stosować żadnego specjalnego formatowania
 • w tekście zasadniczym cudzysłów należy stosować do krótkich cytatów, natomiast tytuły książek, rozdziałów książek, czasopism, artykułów, tekstów ze stron internetowych zapisywać kursywą, nie zmieniając przy tym stopnia pisma
 • dłuższe, co najmniej trzywierszowe cytaty powinny być wydzielone z tekstu głównego (czcionka 10 punktów), cytaty należy oddzielić od tekstu głównego jednym pustym wierszem z góry i z dołu
 • liczby zapisujemy słownie
 • wykresy oraz ilustracje należy opisać (imię i nazwisko autora, tytuł, rok wydania, źródło, z którego pochodzą), ponumerować oraz opatrzyć informacją, do którego miejsca w tekście się odnoszą; tak przygotowane materiały należy umieszczać w oddzielnych plikach, podając nazwy programu, za pomocą którego zostały wykonane.

 

Przypisy i bibliografia
Przypisy bibliograficzne oraz bibliografia powinny być sporządzone zgodnie ze standardem APA (6th Edition):
Odwołania do źródeł powinny być umieszczone bezpośrednio w tekście i zawierać:

 • w przypadku cytowania – nazwisko autora, rok wydania, nr strony
  – przykład: (Englehart, 2016, pp. 252-253)
 • w przypadku powoływania się na źródło – nazwisko, rok wydania, (ew. numer strony) lub sam rok wydania (ew. numer strony), gdy nazwisko pojawia się w tekście zasadniczym
  – przykład: (Englehart, 2016) lub „According to Englehart (2016, p. 15) …”

Bibliografia musi obejmować uporządkowane alfabetycznie (wg nazwiska autorów) wszystkie źródła, z których pochodzą cytaty i informacje zamieszczone w tekście. W bibliografii nie mogą znajdować się źródła, które nie były wykorzystane w artykule.

 

Wybrane schematy zapisów bibliograficznych:

 • książki:
  Honoworth, J. (2014). Security and Defence Policy in the European Union. Houndmills: Palgrave Macmillan.
 • rozdziały w pracy zbiorowej:
  Robinson, N. (2012). European Cybersecurity Policy. In K. Andreasson (Ed.), Cybersecurity: Public Sector Threats and Responses (pp. 159-192). Boca Raton, FL: Taylor & Frances.
 • artykuły w czasopismach:
  Snyman, I.M, Mostert, F.J., Grundling, W. (2016). Design and commissioning of a semi-confined blast chamber. Defence Technology, 12, 147-158.
 • źródła internetowe:
  Fox, W.P. (2016). Applied Game Theory to Improve Strategic and Tactical Military Decisions. Journal of Defense Management, 6(2), doi: 10.4172/2167-0374.1000147. 2016.10.10.

Przypisy dolne należy stosować wyłącznie w celu merytorycznego uzupełnieniem tekstu głównego (content footnotes) oraz dla przypisów informujących o prawach autorskich (copyright permission footnotes). Przypisy informujące o prawach autorskich odnoszą się do cytowanych bądź adoptowanych materiałów, czyli długich cytatów, skal, pozycji kwestionariuszowych, reprodukowanych rysunków lub tabel.

 

 

 

Recenzenci 2016:

Prof. Nicola AHATI (Italy) – Politecnico di Torino

Dr inż. Jerzy BARYŁKA (Poland) – Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Prof. dr hab. inż. Walery JEZIERSKI (Russia)

Prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI (Poland) – Akademia Obrony Narodowej

Dr Anna KUCZYŃSKA – CESARZ (Poland) – Wojskowa Akademia Techniczna

Dr inż. Jerzy OBOLEWICZ – Politechnika Białostocka

Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej PAPLIŃSKI (Poland)

Prof. nzw. dr hab. inż. Artur RUSOWICZ (Poland) – Politechnika Warszawska