Wpływ techniki na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w budownictwie
PDF (Język Polski)

Keywords

construction
engineering
work safety
health

How to Cite

Jerzy , O. (2016). Wpływ techniki na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w budownictwie. Safety & Defense, 2(1), 20-38. https://doi.org/10.37105/sd.26

Abstract

Since the beginning of the human species, life on earth was dependent on technology. With the development of civilization created a permanent arrangement: a man - technical object - environment, which over the centuries was supplemented knowledge and skills of man and the "technical novelties". He generates a threat that could be dangerous to humans. Modern construction gives a person more complicated, yet perfect technical facilities, which require it to increasing efficiency. As part of the technical progress is introduced into the production of new building structures, new types of machinery, equipment and tools that change working conditions and human existence. For the new working conditions are not detrimental to humans, it becomes necessary to take into account the new safe technique physiological and psychological characteristics of man. Against this background emerges the need to harmonize man with technique and with the environment and the rational protection of the life and health against potential dangers and hazards occurring in the environment, including in the workplace. There is therefore a need to know the rules, norms values, formulas, or ways of dealing with the scope of the development of good working conditions are safe for humans and the environment. The article describes the impact of technology on safety and labor protection in construction.

https://doi.org/10.37105/sd.26
PDF (Język Polski)

References

Tytyk E.(2001), Projektowanie ergonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań, s.16

Wieczorek S.(1974), Ergonomia. Zagadnienia przystosowania pracy do człowieka, Wyd.2, Książka i Wiedza, Warszawa

Tytyk E (2001). Projektowanie ergonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań, s.17

Biliński B.(1948), O Hezjodejski aspekt starożytności. Praca w starożytnej Grecji, [w:] Archeologia. Rocznik Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, tom II, Red. K. Majewskiego, Wrocławska Składnica Księgarska, Wrocław, s.39-103]

Tytyk E.(2001) Projektowanie ergonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań, s.19

Makarewicz R.(1996), Hałas w środowisku, Ośrodek Wyd. Naukowych PAN, Poznań,

Wawszczak W. (2007), Modele człowieka – Humanizacja techników, ale także Technicyzacja humanistów”, Referat na konferencji Forum Pracowników Nauki „NaukaEtyka-Wiara”, Łódzka, Rogowo, s.16

Wykowska M. (1994), Ergonomia Wyd. AGH, Kraków

Korodecka D. i in. (2000), Diagnostyka i projektowanie układów antropogenicznych, [w:] Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, Wyd. CIOP, Warszawa

Cempel C., Tomaszewski F. (1992), Diagnostyka maszyn, Wyd. Międzyresortowe Centrum Naukowe Radom

Piwnik J. i in. (2010) Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w technice, wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białystoku

Obolewicz J. (2015) Doskonalenie stanu BIOZ w polskich przedsiębiorstwach budowlanych regionu północno-wschodniego Polski w świetle badań projektu badawczego NN 115347038 Narodowego Centrum Nauki [w:] Bezpieczeństwo pracy. Środowisko. Zarządzanie. t II, red. n. D. Zwolińska

Kołodziejczyk E. i in. (2014) Bezpieczeństwo i higiena pracy , wyd. ABC Wolter Kluwer Business, Warszawa

Baryłka J., Baryłka A. (2015) Funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po inwestycyjnym i eksploatacyjnym procesie budowlanym, wyd. Polcen, Warszawa

Kotarbiński T.(1965), Traktat o dobrej robocie, Wyd. PAN-Ossolineum, Wrocław – Warszawa - Kraków

Szubert W.(1966), Ochrona pracy. Studium społeczno-prawne. Warszawa,

Kowalski J.(1999), Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce; w: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia., Red. nauk. D. Koradecka. Warszawa, Wyd. CIOP

Obolewicz J.(2001), Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej w ujęciu branżowym, Zarządzanie i Edukacja nr 63/2009, Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ILO-OSH 2001, wyd. CIOP , Warszawa

Kowalski J., Krzyśków B.(2000), Procesy pracy – pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy [w:] D. Koradecka; Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, wyd. CIOP, Warszawa

Wyka T.(2000), Diagnostyka układów antropometrycznych; w: Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, Red. D. Koradecka; wyd. CIOP; Warszawa,

Wyka T.(1999), Bezpieczeństwo i higiena pracy po nowelizacji prawa pracy, Warszawa , wyd. Difin

Ejdys J., Lulewicz A., Obolewicz J.(2008), Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok

Obolewicz J.(2005), Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie, Wiadomości projektanta budownictwa, nr 9(176) 2005,Warszawa

Obolewicz J.(2007), Identyfikacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwach budowlanych, [w:] Warsztaty inżynierów budownictwa „Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, Puławy

Obolewicz J.(2005), Dialog społeczny w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy w systemie ochrony pracy w Polsce; Konferencja krajów Bałtyckich Litwy, Łotwy, Estonii, Polski: Bałtycka sieć Związkowa dla BHP, Warszawa

Obolewicz J.(2009) Zastosowanie modelu EFQM popodnoszenia poziomu bezpieczeństwa ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, [w:] Kierunki zmian w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie wybranych sektorów, red. P. Borowskiego; wyd. Oficyna Wydawnicza „Adam”, Warszawa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.