Biological Security of Polish Military Contingents Outside the Country
PDF

Keywords

biological security
identification of threats
Polish Military Contingent
safety

How to Cite

Osiak, B. (2019). Biological Security of Polish Military Contingents Outside the Country. Safety & Defense, 5(2), 62-67. https://doi.org/10.37105/sd.58

Abstract

Polish soldiers have been participating in peacekeeping and stabilization missions around the world for several decades under the auspices of the UN, OSCE, NATO and the EU. They were first sent to Korea in 1953 to oversee a ceasefire between the North and South Koreas. Since then, nearly 70,000 Polish troops have taken part in 58 peace and humanitarian multinational missions on different continents (SKMP ONZ, 2019), which required from them great skills to cooperate with soldiers from other countries, to overcome cultural barriers,  as well as adaptation to difficult, often completely different than in Europe, climatic conditions,  and to create a system of safeguards and procedures against dangerous tropical diseases. Due to these reasons, biological safety, i.e.,  medical, sanitary-hygienic, and anti-epidemic security of the contingent, plays a significant role in every mission because it allows the soldiers and civilian personnel stay healthy in an unfavorable and different climate and environmental conditions.

https://doi.org/10.37105/sd.58
PDF

References

CDC [Center for Disease Control and Prevention] (2018). Bioterrorism, 10.09. 2018, https://www.cdc.gov/anthrax/bioterrorism/index.html (04.11.2019).

CDC [Center for Disease Control and Prevention]. (2016). Bloodborne Infectious Diseases: Hiv/Aids, Hepatitis B, Hepatitis: General Resources on Bloodborne Pathogens, 05.10.2016., https://www.cdc.gov/niosh/topics/bbp/genres.html (07.11.2019).

GIS [Główny Inspektor Sanitarny]. (2018). Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 r., Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, 25.10.2018, http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/search?year=2018&publisherId=4&-timeStamp=1540477314254 (10.11.2019).

Korzeniewski, K. (2004). “Zadania i struktura organizacyjna służby zdrowia Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Strefie Środkowo-Południowej w Iraku,” Lekarz Wojskowy 80(3): 211–214.

Korzeniewski, K., Smoleń, A. (2015). Problemy zdrowotne żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych – choroby z importu. Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne

a bezpieczeństwo narodowe Polski. Warszawa-Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie.

Korzeniowski, K., et al. (2009). “Udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach poza granicami państwa,” Lekarz Wojskowy 87 (3):151–159.

Krzemińska, A. (2014). „Ocena dotychczasowego funkcjonowania systemu opieki nad żołnierzami Polskich Kontyngentów Wojskowych i ich rodzin,” Obronność. Zeszyty Naukowe 3(11): 35–53.

Kucharek, D. (2017). “Procedury sanitarne żołnierzy wracających z misji wojskowych poza granicami kraju,” Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa, Dęblin: WSOSP.

MON [Ministerstwo Obrony Narodowej]. (2013). Instrukcja o zabezpieczeniu sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym wojska w czasie pokoju, kryzysu i wojny, http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-62-decyzja-nr-53mon-z-dnia-5-marca-2013-r-w-sprawie-wprowadzenia-do-uzytku-instrukcji-o-zabezpieczeniu- sanitarnohigienicznym-i-przeciwepidemic/.

Mróz, Marcin. (2004). “Podstawy prawne obecności polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku,” Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, październik 2004, Informacja Nr 1069, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/i-1069.pdf

Pawłowski, Konrad. (2010). „Misje pokojowe i operacje stabilizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej na początku XXI wieku: przesłanki i głosy krytyczne,” Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych – O.L. PAN: 94–107.

NATO [The North Atlantic Treaty Organization] (2017). NATO Standard AMedP-4.1 – Deployment Health Surveillance. Edition A Version 2, January 2017. NATO Standardization Office, https://www.coemed.org/files/stanags/03_AMEDP/AMedP-4.1_EDA_V2_E_2535.pdf.

NATO [The North Atlantic Treaty Organization]. (2018). NATO Standard AMedP-4 – Allied Joint Medical Force Health Protection Doctrine, Edition A Version 1, July 2018. NATO Standardization Office, https://www.coemed.org/files/stanags/02_AJMEDP/ AJMedP-4_EDA_V1_E_2561.pdf;

SKMP ONZ [Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ]. (2019). Misje pokojowe Polaków, http://skmponz.pl/misje- pokojowe-polakow-1953-2010/ (11.11.2019).

Smolarek, Mirosław (2016). „Udział Wojska Polskiego w operacjach pokojowych na Bałkanach,” Międzynarodowe operacje pokojowei stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku. AON: 116-136.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.