Classified Information Protection in Poland
PDF

Keywords

information protection
secrets
security

How to Cite

Topolewski, S. (2020). Classified Information Protection in Poland. Safety & Defense, 6(1), 48-62. https://doi.org/10.37105/sd.61

Abstract

Acquiring information that has an impact on a country's security, i.e. its independence, sovereignty and international position, by unauthorized persons, whether from another country's intelligence services or criminal groups, may have far-reaching consequences. Therefore, to preserve the stability of the state and give a sense of security to citizens, the most important task and duty of the government is to protect them. It can be provided by an efficiently functioning system that will guarantee restrictions on access to classified information, its proper processing, as well as the use of appropriate and sufficient physical and ICT security measures. For this reason, this system requires at the state level precisely defined rules and norms based on the law, defining the principles of creating classified information, how to protect it and sanctions that can be applied in the event of non-compliance. The protection of information having a significant impact on the functioning of the Polish state in each period of its existence was an important element of defense and security policy. with the restoration of independence, the protection of secrets took on special significance both for the country's existence and the foundations of its existence. It was realized that their disclosure could be fatal to its organization and functioning, as well as defense capabilities. The presented material presents the evolution of the protection of classified information in Poland, and its importance for the security and defense of the state by ensuring the effectiveness (concealing) of actions aimed at their implementation.

https://doi.org/10.37105/sd.61
PDF

References

Arndt, M. (2011). Ochrona tajemnicy wojskowej w prawie karnym Polski Ludowej (do 1969 roku). Z Dziejów Prawa, 12(4), pp. 217-234.

Bardach, J. (1957). Historia państwa i prawa Polski. Warszawa: PWN.

Ćwięk, H. (1998). Ochrona tajemnic wojskowych w publikacjach prasowych II RP. Wojsko i Wychowanie (12), pp. 54-60.

Goryński, G. (2013). Prawne podstawy ochrony informacji niejawnych w Polsce. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, (1), pp. 99-128.

Kamiński, J. (1928). Historia sadownictwa wojskowego w dawnej Polsce. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Wojskowej.

Korzeniowski, L. and Pepłoński, A. (2005). Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność. Kraków: European Association for Security.

Kowecki, J. (1981), Konstytucja 3-go Maja 1791 r. Warszawa: PWN.

Krzak, A. (2008). Ochrona tajemnicy w Wojsku Polskim w latach 1921-1939. Warszawa: Dom Żołnierza Polskiego.

MON (Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralna Komisja Regulaminowa) (1945a). Instrukcja o ochronie tajemnicy i pracy wywiadu obronnego. Great Britain (CBW, Arch. 43.840, nr inw. 115669).

MON (Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralna Komisja Regulaminowa) (1945b). Instrukcja o ochronie tajemnicy w zakresie biurowości. Great Britain (CBW, Arch. 43841, nr inw. 11.5670).

MSW (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) (1931). Biurowość władz i instytucji szczebla wyższego. [Przepisy ustalające metody pracy biurowej oraz zasady systemu kancelaryjnego władz i instytucji wojskowych wyższego szczebla, tj. centralnych władz wojskowych, oraz bezpośrednio im podległych instytucji i zakładów]. Kolekcja regulaminów, instrukcji i aktów prawnych. (Nr inw. 1347). Warszawa: Centralne Archiwum Wojskowe.

MSW (Ministerstwo Spraw Wojskowych) (1938a). Instrukcja o ochronie ćwiczeń polowych na szczeblu niższych dowództw. Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa. (Arch. 63954 355.5/4.001.3[438]”1938”). Retrieved from http://zbrojownia.cbw.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=2102&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=, 30.03.2020.

MSW (Ministerstwo Spraw Wojskowych) (1938b). Instrukcja o ochronie tajemnicy w junackich hufcach pracy. Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa. (Arch. 49155, nr inw. 2388). Retrieved from http://zbrojownia.cbw.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=1815&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=, 30.03.2020.

NATO (1997). Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzoną w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz. 640.

Pepłoński, A. (2002). Kontrwywiad II Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona.

Polok, M. (2006). Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.

PRP (President of the Republic of Poland) (1928a). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o karach za szpiegostwo i niektóre inne przestępstwa przeciwko państwu. Dz. U. z 1928 r. Nr 18, poz. 160.

PRP (President of the Republic of Poland) (1928b). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie kodeksu karnego wojskowego. Dz. U. z 1928 r. Nr 36, poz. 328.

PRP (President of the Republic of Poland) (1934). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa. Dz. U. z 1934 r. Nr 94, poz. 851

Ryszkowski, M.O. et al. (2011). O wybranych tajemnicach – bez tajemnic. Katowice: Instytut Ochrony Informacji i Danych Osobowych.

Shapiro, J.N, and Siegel, D.A. (2010). Is this Paper Dangerous? Balancing Secrecy and Openness in Counterterrorism. Security Studies, 19(1), pp. 66-98. DOI: https://doi.org/10.1080/09636410903546483.

SSG (Szef Sztabu Generalnego) (1928). Szczegółowa instrukcja o ochronie tajemnicy wojskowej. Warszawa: Centralne Archiwum Wojskowe (sygn. 302.4.676).

Tkaczew, W. (1994). Powstanie i działalność organów informacji Wojska Polskiego w latach 1943-1948. Warszawa, Bellona.

Ustawa (1922). Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej. Dz. U. z 1922 r. Nr 21, poz. 164.

Ustawa (1969). Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 95.

Ustawa (1982). Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. Dz. U. z 1982 r. Nr 40, poz. 271.

Ustawa (1999). Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, tekst jednolity. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631.

Ustawa (2010). Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228.

Zalewski, S. (2014). Ochrona informacji niejawnych. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa osobowego. Płock: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – Wydawnictwo Naukowe NOVUM.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.