Counteracting Threats to Societal Security at School
PDF

Keywords

societal security
multicultural education
migration
immigrant integration
security education
safety

How to Cite

Domalewska, D. (2020). Counteracting Threats to Societal Security at School. Safety & Defense, 6(1), 31-47. https://doi.org/10.37105/sd.63

Abstract

As Poland is becoming a more attractive destination for immigrants, Polish schools need to develop relevant solutions that can assist the integration of immi-grant students into Polish society. The objective of this study is threefold. Firstly, the paper aims to discuss the role of schools in counteracting threats to societal security resulting from increased migration. Secondly, the study investigates im-migration policy and educational solutions in Poland. Finally, we evaluate educa-tional solutions implemented in schools to facilitate the integration of immigrant children, their safety, as well as discuss the difficulties and advantages resulting from the presence of foreign students in Polish schools. The study shows that schools play a special role in educating young people about societal values, personal safety and societal security. Educational solutions aiming at immigrant integration need to be investigated in the context of multidimensional legislation on immigra-tion. The findings of the quantitative analysis relate to the solutions adopted by Polish schools that assist the integration of foreign students. They also shed light on the problems and benefits of having heterogeneous classes. Most schools in Po-land offer foreign students a number of educational opportunities related to Polish language acquisition, academic performance (e.g. remedial lessons) and social inte-gration. Inability to speak Polish is the greatest problem at schools, which is the root cause of other complex problems, such as foreign students’ falling behind with schoolwork, slower pace of the lesson, and discipline problems.

https://doi.org/10.37105/sd.63
PDF

References

Act of 7 September 1991 on the Education system. Journal of Laws 1991, No. 95, item 425 [Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425].

Berthelsen, D., and Karuppiah, N. (2011). Multicultural education: The understandings of preschool teachers in Singapore. Australasian Journal of Early Childhood, 36(4), pp. 38-42.

Błeszyńska, K.M. (2011). Dzieci imigrantów i uchodźców jako grupa zagrożona wykluczeniem edukacyjnym. In T. Lewowicki, et al. (Eds.), Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Butarewicz-Głowacka, A. (2015). Nie(równość) szans edukacyjnych uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole – komunikat z badań. Parezja, 2(4), pp. 101-117. DOI: 10.15290/parezja.2015.04.08.

Buzan, B. et al. (1998). Security: A new framework for analysis. London: Lynne Rienner Publishers.

Byram, M. (1992). Culture et Education en Langue Etrangere. Didier: Hatier.

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Competence. Clevedon: Multicultural Matters.

Byram, M., et al. (2002). Developper la Dimension Interculturelle de l’Enseignement des Langues : Une Introduction Pratique a l’Usage des Enseignants. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Cardoza, K. (2018). In Canada’s public schools, immigrant students are thriving. Education Week. Retrieved from https://www.edweek.org/ew/articles/2018/02/28/in-canadas-public-schools-immigrant-students-are.html, 15.08.2018.

Cobbold, T. (2015). Integrating immigrant children in school is an Australian success story. Retrieved from http://www.saveourschools.com.au/equity-in-education/integrating-immigrant-children-in-school-is-an-australian-success-story, 21.08.2018.

DebBurman, N. (2005). Immigrant Education. Variations by Generation, Age-at-Immigration, and Country of Origin. New York: LFB Scholarly Publishing LLC.

Domalewska, D. (2017). Approaches to studying across culturally contrasting groups: Implications for Security Education. Security and Defence Quarterly, 3(16), pp. 3-19. DOI: https://doi.org/10.35467/sdq/103181.

Domalewska, D., and Żakowska, M. (2019). Immigrant integration policy and practices in Poland. Security and Defence Quarterly, 25(3), pp. 3–14. DOI: https://doi.org/10.35467/sdq/108988.

Eriksson, J., and Juhl, A.-K. (Eds.) (2012). Guide to Risk and Vulnerability Analyses. Swedish Civil Contingencies Agency. Retrieved from Available at: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26267.pdf, 27.04.2018.

Fehler, W., et al. (2017). Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich. Warszawa: Difin.

Gawlik-Kobylińska, and Maciejewski, P. (2019). New Technologies in Education for Security and Safety. In Proceedings of the 2019 8th International Conference on Educational and Information Technology. ACM, pp. 198-202. DOI: http://doi.org/ 10.1145/3318396.3318432.

Gierszewski, J. (2013). Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys sytemu. Warszawa: Difin.

Gmaj, K., and Iglicka, K. (2010). Wyzwania związane z imigracją do Polski. Wymiar edukacyjny, rynku pracy i aktywności politycznej dotyczący obecności obywateli państw spoza Unii Europejskiej. In Ziemia obiecana czy przystanek w drodze?, Biuletyn RPO – materiały. Zeszyty naukowe, 70, pp. 170-191.

Griffith, A. (2017). Building a mosaic: The evolution of Canada’s approach to immigrant integration. Migration Information Source. Retrieved from https://www.migrationpolicy.org/article/building-mosaic-evolution-canadas-approach-immigrant-integration, 23.08.2018.

Grzybowski, P.P. (2012). Edukacja międzykulturowa – konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Hartwich, O. M. (2011). Selection, migration and integration: Why multiculturalism works in Australia (and fails in Europe). The Centre for Independent Studies. Retrieved from http://library.bsl.org.au/jspui/bitstream/1/2896/1/Selection%20migration%20and%20integration.pdf, 21.08.2018.

Itakura, H. (2004). Changing cultural stereotypes through e-mail assisted Foreign Language Learning. System, 32(1), pp. 37-51.

Januszewska, E., and Markowska-Manista, U. (2017). Dzieci „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Kam-yee, L., and Kim-ming, L. (2006). Citizenship, economy and social exclusion of mainland Chinese immigrants in Hong Kong. Journal of Contemporary Asia, 36(2), pp. 217-242.

La Barbera, M. C. (2014). Identity and migration: An introduction. In M.C. La Barbera (Ed.), Identity and migration in Europe: Multidisciplinary perspectives, Vol. 13 (pp. 1-16). Springer.

Leszczyński, M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: Difin.

Lewowicki, T. (2000). W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej. In T. Lewowicki (Ed.) Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie (pp. 21-35). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Levels, M., et al. (2008). Immigrant Children’s Educational

Achievement in Western Countries: Origin, Destination, and Community Effects on

Mathematical Performance. American Sociological Review, 73(5), pp. 835-853.

Lian, K.F. (2015). Multiculturalism in Singapore: Concept and practice. In Kwen Fee Lian (Ed.) Multiculturalism, Migration, and the Politics of Identity in Singapore (pp. 11-30). Singapore: Springer.

Matikainen, T. and Duffy, C.B. (2000). Developing cultural understanding, Forum: English Teaching, 38(3), pp. 40-47.

Ministry of Education in Singapore (2010). Integration in Singapore Schools: A Best Practices Package. Singapore. Retrieved from https://www.nationalintegrationcouncil.org.sg/docs/default-source/pdf/niwg_schools_best_practices_package.pdf?sfvrsn=f65b8f17_0, 20.12.2018.

MIPEX (Migrant Integration Policy Index). (2015). Retrieved from http://www.mipex.eu/, 10.08.2018.

Nikitorowicz, J. (2000). Socjotechnika w edukacji regionalnej i międzykulturowej. In T. Lewowicki (Ed.), Edukacja Międzykulturowa w Polsce i na Świecie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

OECD (2015). Helping immigrant students to succeed at school. Retrieved from https://www.oecd.org/education/Helping-immigrant-students-to-succeed-at-school-and-beyond.pdf, 10.08.2018.

Pieczywok, A. (2018) Kategorie edukacji dla bezpieczeństwa. In I. Urych (Ed.), Edukacja dla Bezpieczeństwa. Współczesne Kategorie. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Polakowska-Kujawa, J. (2006). Migracje – teoria a realia dotyczące Europy. In J. Polakowska-Kujawa (Ed.), Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy (pp. 115-145). Warszawa: Difin.

Psaltis, I., et al. (2017). Education in a Multicultural Cyprus. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Regulation of the Minister of National Education of 23 August 2017 amending the regulation on the Education of persons who are not Polish citizens and persons who are Polish citizens who received education in schools functioning in the education systems of other countries, art. 17 [Art. 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2017 poz. 1634)].

Regulation of the Minister of National Education of 30 August 2017 on the conditions how kindergartens, schools and public institutions should maintain national, ethnic and language identity of students from national and ethnic minorities as well as groups speaking regional languages, art 2 [Art. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. 2017 poz. 1627)].

Soboń, A. and Piertuniak, M. (2019). Illegal immigration as a threat to the safety of the Republic of Poland, Security and Defence Quarterly, 23(1), pp. 63-78. DOI: 10.35467/sdq/103409.

Szylko-Skoczny M., and Duszczyk M. (2010). Polityka imigracyjna Polski – szanse i wyzwania dla rynku pracy. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Świerszcz, K. (2016). Integralne wychowanie na rzecz integralnego bezpieczeństwa - jako naglące wyzwanie współczesnych czasów. In Z. Trejnis and M. Marciniak (Eds.), Obronność państwa. Uwarunkowania oraz organizacja bezpieczeństwa i obronności (pp. 158-193). Toruń: Adam Marszałek.

Torowska, J. (2016). Sytuacja edukacyjna dzieci imigrantów w Polsce – raport Eurydice a refleksje na marginesie spotkania poświęconego aktualnej sytuacji uchodźców w Krakowie i Polsce – wybrane aspekty. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 25, pp. 461-476 .

Urych, I. (2012). Autorytet nauczyciela akademickiego a odpowiedzialność. Zeszyty Naukowe AON, 86(1), pp. 278-290 .

Urych, I. (2013). Wartości wychowania a bezpieczeństwo młodego człowieka. Zeszyty Naukowe AON, 90(1), pp. 227-241 .

Urząd ds. Cudzoziemców, Biuletyn, I kwartał 2017. Retrieved from https://udsc.gov.pl/biuletyn-informacyjny-udsc-nr-1/, 2.01.2018.

Wójcik, K. (2018). W polskich szkołach przybywa cudzoziemców. Rzeczpospolita, 23.02.2018. Retrieved from https://www.rp.pl/Cudzoziemcy/302239984-W-polskich-szkolach-przybywa-cudzoziemcow.html, 12.10.2018.

Verkuyten, M. (2014). Identity and Cultural Diversity. What Social Psychology Can Teach Us. London: Routledge.

Witaszek, Z. (2013). Bezpieczeństwo społeczne. In A. Urbanek (Ed.), Wybrane Problemy Bezpieczeństwa. Dziedziny Bezpieczeństwa. Słupsk: Akademia Pomorska.

Yang, H., et al. (2017). Immigration, Population, and Foreign Workforce in Singapore: An Overview of Trends, Policies, and Issues. HSSE Online. Research and Practice in Humanities and Social Studies Education, 6(1), pp. 10-25.

Yeoh, S.A.B., and Lin, W. (2012). Rapid growth in Singapore's immigrant population brings policy challenges. Retrieved from https://www.migrationpolicy.org/article/rapid-growth-singapores-immigrant-population-brings-policy-challenges, 23.08.2018.

Zadorożna, M. (2018). Types of security education in Poland. Selected examples. Security and Defence Quarterly, 21(4), pp. 124-136. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.6499.

Żakowska, M., and Domalewska, D. (2019). Factors determining Polish parliamentarians’ tweets on migration. Czech Journal of Political Science, 3, pp. 200-216. DOI: https://doi.org/10.5817/PC2019­3­200.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.