The Influence of the Russian Federation on Poland’s Energy Security
PDF

Keywords

crude oil
natural gas
Poland
Russian Federation
security

How to Cite

Stachowiak, K. (2020). The Influence of the Russian Federation on Poland’s Energy Security. Safety & Defense, 6(1), 119-127. https://doi.org/10.37105/sd.74

Abstract

Energy security is a key element of national security. It is difficult to formulate a proper structure for strategic culture or political strategy without considering this key element. Therefore, it is nec-essary to discuss particularly important factors shaping the Polish security policy: diversification of energy ties, adaptation of the national technical infrastructure to contemporary requirements of the raw materials market, and bilateral and multilateral agreements on energy security problems. The influence of the Russian Federation plays an important role in Poland’s energy security policy. Bilateral relations in the energy sector affect Poland's energy security and foreign policy. They also affect Poland's internal policy and, therefore, should be regarded as crucial for the Polish national interest. The research problem of the paper what author used is: How and by what means, meth-ods, techniques, and forms does the Russian Federation influence Poland's energy security and what consequences does this have for our country? The aim of the paper is to present the state of Poland's energy security and the desirable prospects in the relations with the Russian Federation in the context of natural gas and crude oil supplies. The paper uses such research tools as analysis, synthesis, comparison, and inference to determine Poland’s current energy.

https://doi.org/10.37105/sd.74
PDF

References

Dąbrowski, T., et.al. (2015). Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia wo-bec projektu Nord Stream. Osw.waw.pl, 14.10.2015. Retrieved from https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-10-14/europa-srodkowa-i-poludniowo-wschodnia-wobec-projektu-nord-stream-2, 30.06.2019.

Duszczyk, M., Orlen prowadzi rozmowy z rządem Litwy na temat rafinerii w Możejkach. Retrieved from http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1597572, 30.04.2019.

Frobes.pl. (2018). Turcja uruchomiła gazociąg TANAP. Azerski gaz bliżej Europy. Forbes.pl, 18.06.2018. Re-trieved from https://www.forbes.pl/gospodarka/turcja-uruchomila-gazociag-tanap-azerski-gaz-blizej-europy/m590zbk, 18.05.2019.

Gaz-system.pl. (2015). Gaz System SA oraz PJSC Ukrtransgaz opracowały studium wykonalności dla połączenia międzysystemowego Polska–Ukraina. Gaz-system.pl, 19.10.2015. Retrieved from http://www.gaz-system.pl/centrum-pra-sowe/aktualnosci/informacja/artykul/202160/, 12.05.2019).

Górecki, W., et al. (2010). Perspektywy poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego. Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0045-0002, 30.06.2019.

Groszkowski, J. (2015). Czesi wobec Nord Stream 2. Retrieved from https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-12-09/czesi-wobec-nord-stream-2, 30.06.2019.

Gaz-system.pl. (2016). Interkonektor Polska–Ukraina. Gaz-system.pl, 08.12.2016. Retrieved from http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/interkonektor-polska-ukraina/, 12.05.2019.

Infolupki.pgi.gov.pl. Available online http://infolupki.pgi.gov.pl/ropa-naftowa/aktulanosci/ropa-naftowa-w-Polsce.html, 15.05.2019.

Kaczmarski, M. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. War-saw: Łośgraf.

Kaczmarski, M. (2011). Which rules for the global order? The global dimension of the Russian-EU relationship – the case of international crises, Journal of Contemporary European Reaserch, 7(2), 159-174.

Kaliski, M., et al. (2010). Gaz ziemny w Polsce – wydobycie, zużycie i import do 2030 roku. Górnictwo i Geologia 5(3), pp. 27-40.

Kardaś, Sz. (2013). Rosja reaktywuje Jamał 2: kolejny bluff czy realny pro-jekt? Retrieved from, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-04-10/rosja-reaktywuje-jamal-2-kolejny-bluff-czy-realny-projekt, 30.06.2019.

Kardaś, Sz. (2013). Współzależność en-ergetyczna Europy i Rosji się utrzyma. Retrieved from https://biznesalert.pl/kardas-wspolzaleznosc-energetyczna-europy-i-rosji-sie-utrzyma/, 12.01.2020.

Kardaś, Sz. (2016). Zacieśnianie rosyjs-ko-indyjskiej współpracy ener-getycznej. Retrieved from https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-06-22/zaciesnianie-rosyjsko-indyjskiej-wspolpracy-energetycznej, 12.05.2019.

Kłaczyński, R. (2015). Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru postradzieckiego. Rola i znaczenie surowców ener-getycznych w polityce Kremla. Kraków: WNUP.

Kresy24.pl. (2016). Azerbejdżan i Ukraina reanimują projekt ropociągu Odessa–Brody. Kresy24.pl, 15.11.2016. Retrieved from http://kresy24.pl/azerbejdzan-i-ukraina-reanimuja-projektrurociagu-odessa-brody/, 30.06.2019.

Kresy24.pl. (2016). Polska zbuduje gazociąg z Norwegii! Koniec zależności od Rosji. Kresy24.pl, 29.01.2016. Re-trieved from http://kresy24.pl/polska-zbuduje-gazociag-z-norwegii-konieczaleznosci-od-rosji/, 30.06.2019).

Kublik, A. (2016). Gazociąg nas podzi-eli, Gazeta Wyborcza, 13.09.2016, p. 8.

Kublik, A. (2008). Kaspijski gaz zmierza do Polski, Gazeta Wyborcza, 30.08.2008, p. 18.

Maciążek, P. (2015). Pierwsza dostawa katarskiego LNG dotarła do Polski. Re-trieved from http://www.energetyka24.com/281495,pierwsza-dostawa-katarskiego-lngdotarla-do-polski 12.01.2019.

Mitręga, A. (2015). Aktywność pol-skich i rosyjskich służb specjalnych w kszt-ałtowaniu bezpieczeństwa ener-getycznego. Studia Humanistyczno-Społeczne, 7 (2013), pp.109-123.

Nafta.wnp.pl. (2012). Putin uruchomił ropociąg BTS 2 alternatywę wobec Przyjaźni. Nafta.wnp.pl, 23.03.2012. Re-trieved from http://nafta.wnp.pl/putin-uruchomil-ropociag-bt-2-alternatywe-wobec-Przyjazni, 16.02.2019.

Nitoiu, C. (2014). EU-Russia rela-tions: Between conflict and cooperation, In-ternalional Politics, 51(2), pp. 234-253.

Osm.pgnig.pl. Available online http://www.pgnig.pl/pl/magazyny, 12.01.2020.

Osw.waw.pl, (2012). BTS 2 uruchomi-ony w trybie testowym. Osw.waw.pl, 28.03.2012. Retrieved from https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-03-28/rosja-bts-2-uruchomiony-w-trybie-testowym, 30.06.2019.

Rp.pl. Available online http://www.rp.pl/artykul/90618-Rosja--gazociag-Amber-nie-jest-alternatywawobec-Nord-Stream.html#ap-1 15.05.2019).

Ruszel, M. (2010). Polsko-rosyjskie rozmowy energetyczne. Retrieved from http://www.stosunki.pl/?q=connent/polsko-rosyjskie-rozmowy-energetyczne.html, 20.02.2019.

Szadkowski, S. (2015). Schyłek epoki węgla w Polsce. Wydobycie węgla w Polsce nie ma racji bytu. Retrieved from http://dziennikzachodni.pl/artykul/3903397,schylek-epoki-wegla-w-Polsce-wydobycie-wegla-w-Polsce-nie-ma-racji-bytu.html, 16.02.2019.

Szczesniak.pl. (2011). Przyjaźń będzie wysychać, Naftoport przestanie zarabiać. Szczesniak.pl, 24.11.2011. Retrieved from http://szczesniak.pl/2035b, 30.06.2019.

Szczesniak.pl. Available online http://www.szczesniak.pl/1078, 18.10.2018.

Szuflicki M., et al. (2015). Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 grudnia 2014, Warszawa: Polski Instytut Geologiczny.

Toś, A. Polityka Polski w zakresie dy-wersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Ocena rozwiązań. Retrieved from http://www.psz.pl/118-gospodarka/polityka-polski-w-zakresie-dywersyfikacji-dostaw-gazu-ziemnego-ocena-rozwiazan, 10.05.2019.

Weremiuk, S. (2015). Polska wobec Rosji w latach 1992–2014. Od zależności postimperialnych do trudnych relacji. Analiza wybranych aspektów. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 13(7) 2015, pp. 99-120.

Wgospodarce.pl. (2015). PGNiG wez-wało Gazprom do Trybunału Ar-bitrażowego w sprawie cen gazu z Syberii do Polski. Wgospodarce.pl, 14.05.2016. Retrieved from http://wgospodarce.pl/informacje/1987-0-pgnig-wezwalo-gazprom-do-trybunalu-arbitrazowego-w-sprawie-cen-gazu-zsyberii-dla-polski, 12.12.2019.

Wyciszkiewicz, E. (2008). Rosyjska pol-ityka energetyczna w basenie Morza Kaspijskiego. In F. Wyciszkiewicz E. (Ed.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, pp. 137-156 Warszawa: PISM.

Zygar, W., Paniuszkin, W. (2008). Gaz-prom: rosyjska broń. Warszawa: WAB.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.