The Assignment Soldiers for Missions Abroad Regarding Status of the Polish Armed Forces
PDF

Keywords

missions
defense
armed forces
designation and directing of soldiers

How to Cite

Kruczyńska, A. (2020). The Assignment Soldiers for Missions Abroad Regarding Status of the Polish Armed Forces. Safety & Defense, 6(1), 128-136. https://doi.org/10.37105/sd.78

Abstract

For many years, Polish soldiers have been conducting tasks abroad related to the state's defense policy. Despite this fact, there are few publications in scientific literature on the issue of selecting soldiers to conduct tasks abroad. For this reason, the subject of considerations was the assignment or the appointment soldiers for missions abroad with the simultaneous clarification of the legal status of the Polish Armed Forces.

This topic settled the purpose for considerations which aims to find the legal basis for: conducting tasks by the armed forces abroad, their scope and regulations regarding the assignment or  appointment of soldiers to conduct tasks as a part of the armed forces. In the light of the above, the following research problem should have been solved: is there a relationship between existing regulations that reflect the relationship between the armed forces and the soldiers in its structures in the aspect of conducting tasks abroad?

Before proceeding to solve the stated issue it was hypothesized that there is a close relationship between the regulations regarding the assignment of soldiers to conduct tasks abroad. During the deliberations, theoretical research methods were implemented: a method of analysis of valid legal acts and subject literature, followed by the synthesis method to formulate conclusions and generalizations.

The considerations end with generalizations regarding the valid legal status concerning the assignment or appointment of  soldiers on missions abroad and the status of the Polish Armed Forces.

https://doi.org/10.37105/sd.78
PDF

References

Act of 11 September 2003 on the Military Service of Professional Soldiers (Journal of Laws 2019 items 330, 730, 1726).

Act of 14 December 1995 r. On the office of the Minister of National Defense (Journal of Laws 2019, item 196).

Act of 17 December 1998 on the Rules of Engagement or Stay of the Polish Armed Forces Abroad (Journal of Laws 1998 no. 162 item 1117 with further changes

Act of 2 April 1997 – The Constitution of the Republic of Poland (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483 with further changes).

Act of 21 November 1967on the Common Defense Duty of the Republic of Poland (Journal of Laws 2015, item 827 with further changes).

Chodubski, A. (2008). Polityczne znaczenie udziału Wojska Polskiego w misjach zagranicznych ONZ i NATO. Studia Gdańskie, V, pp. 300-309.

Karakiewicz, B., and Rozmarynowska, B., and Paszkiewicz, M., and Zabielska, P. (2018). Psychosocial aspects of participation of the Polish Armed Forces in combat missions, Psychiatria Polska. 52(5), pp. 873–886 DOI:https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/75666

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 78, poz. 483).

Military Encyclopedia, A-M (2007). Warsaw: Polish Scientific Publishing House.

Osmańczyk, E. J. (1987). UN and international relations Encyclopedia, Warsaw.

Padzik, J. (2018). Rola i znaczenie normy art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dla obszaru prawa kształtującego system obronny państwa, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Military University of Technology, Cybernetics Department. Organization and management Institute. Warsaw. VIII(14).

Przyjemski, S. M. (2009). Spory kompetencyjne między organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości w Polsce. Ed. 1. Warsaw: Lexis Nexis. https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/monografie/spory-kompetencyjne-miedzy-organami-sprawujacymi-wymiar-369216170 (available: 21.03.2020).

Regulation of the Council of Ministers of 10 March 2015 on conducting the military service abroad (Journal of Laws 3 April 2015, item 479).

Skrzydło, W. (2002). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków: Zakamycze.

Socha, R. (2020). Przygotowania obronne Policji w latach 1919-2019 w 100-lecie powstania formacji. Wiedza Obronna, 270(1). DOI:https://doi.org/10.34752/602x-pn62

Tannheimer, M., and Neitzel, C. (2014). Missions of the German bundeswehr and travel medicine aspects. Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin. https://www.asu-arbeitsmedizin.com/wissenschaft/auslandseinsaetze-der-bundeswehr-aus-reisemedizinischer-sicht (available: 21.03.2020)

The North Atlantic Treaty issued in Washington of 4 April 1949 (Journal of Laws 2000, no. 87, item 970).

The statement of constitutional Court of 9 June 1997 (Doc. K. 24/96). https://www.saos.org.pl/judgments/205756 (available: 21.03.2020).

The United Nations Charter, Governmental statement of 8 July 1946 on ratification The United Nations Charter signed by Poland in Washington on 16 October 1945 (Journal of Laws 1947 no. 23, item 91).

Żurawski, S., and Cekanowski, Z., and Zakrzewski, R. (2019). Udział polski w zwalczaniu terroryzmu. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 3 (44), pp. 15-30. http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pnm_2_2019_wersja2.pdf (available: 21.03.2020).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.