[1]
Laskowski, J. and Laskowska, A. 2022. Religiously Inspired Terrorism in the European Union Countries. Safety & Defense. 8, 1 (May 2022), 1-7. DOI:https://doi.org/10.37105/sd.177.