(1)
Czajkowski, M. Anti-Satellite Weapons. sd 2021, 7, 106-115.