(1)
Laskowski, J.; Laskowska, A. Religiously Inspired Terrorism in the European Union Countries. sd 2022, 8, 1-7.