Czajkowski, M. (2021). Anti-Satellite Weapons. Safety & Defense, 7(1), 106-115. https://doi.org/10.37105/sd.129