Laskowski, J., & Laskowska, A. (2022). Religiously Inspired Terrorism in the European Union Countries. Safety & Defense, 8(1), 1-7. https://doi.org/10.37105/sd.177