KOBASZYƃSKA-TWARDOWSKA, A.; KRZYƻANOWSKI, M.; SIWKA, P. Forecasting Trends of Safety Performance Indicators in Aviation. Safety & Defense, v. 9, n. 2, p. 1-11, 22 Nov. 2023.