Czajkowski, Marek. 2021. “Anti-Satellite Weapons”. Safety & Defense 7 (1), 106-15. https://doi.org/10.37105/sd.129.