Laskowski, Jan, and Agnieszka Laskowska. 2022. “Religiously Inspired Terrorism in the European Union Countries”. Safety & Defense 8 (1), 1-7. https://doi.org/10.37105/sd.177.