Czajkowski, M. (2021) “Anti-Satellite Weapons”, Safety & Defense, 7(1), pp. 106-115. doi: 10.37105/sd.129.