Laskowski, J. and Laskowska, A. (2022) “Religiously Inspired Terrorism in the European Union Countries”, Safety & Defense, 8(1), pp. 1-7. doi: 10.37105/sd.177.