Estimating the Determinants of the Passenger Air Transport Recovery After the Crisis Caused by the Covid-19 Pandemic Based on Quantitative Methods
PDF

Keywords

airline crisis
black swan
econometrics
economics
logistics
safety

How to Cite

Cywiński, M., & Wilczyńska-Strawa, A. (2023). Estimating the Determinants of the Passenger Air Transport Recovery After the Crisis Caused by the Covid-19 Pandemic Based on Quantitative Methods. Safety & Defense, 9(2), 71-79. https://doi.org/10.37105/sd.206

Abstract

For the past several decades, air transport has been developing smoothly, and forecasts were very optimistic. The Covid-19 pandemic set this development back a minimum of two decades. According to the black swan theory, this is not bad news but a stimulus for a change. Every crisis causes improvements in economic processes. The pandemic has forced every business entity present in the market to learn lessons and implement new solutions to help overcome future crises, the occurrence of which seems inevitable. This article  attempts to estimate economic parameters, which are best correlated with the structure of the airline industry operation in Poland, and thus answers questions about the scope of macroeconomic decisions necessary to be taken to rebuild the volume of checked-in passengers in Polish air transport.

https://doi.org/10.37105/sd.206
PDF

References

Cywiński, M. (2013). Próba identyfikacji spójnego systemu oceny działalności innowa-cyjnej przedsiębiorstw. Zarządzanie i finanse, 11(1), 19–40.

Czerwieński, Z. (2002). Moje zmagania z ekonomią. Wydawnictwo Akademii Ekono-micznej w Poznaniu.

EUROCONTROL. (2021). EUROCONTROL Forecast Update 2021-2027. European Flight Movements and Service Units: Three scenarios for recovery from COVID-19. https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-forecast-update-2021-2027

Grądzki, R., & Zakrzewska-Bielawska, A. (2009). Przyczyny i objawy kryzysu w pol-skich przedsiębiorstwach. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdań-skiego, 3(2), 11–21.

Hozer, J. (2003). Ekonometria stosowana z zadaniami. Wydawnictwo Pomoc i Rozwój w Szczecinie.

Internetowy słownik wyrazów obcych. (2023). https://sjp.pwn.pl/slowniki/s%C5%82ownik-wyraz%C3%B3w-obcych.html

Kopaliński, W. (1968). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych (4th ed.). Wiedza Powszechna.

Mączyńska, E. (2021). Kryzysy jako impulsy zmian systemów społeczno-gospodarczych. MAZOWSZE Studia Regionalne, 37, 11–32. http://doi.org/10.21858/msr.37.01

Morawski, W. (2003). Kronika kryzysów gospodarczych. Wydawnictwo Trio.

Naruć, W. (2012). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 52(708), 13–25.

Otwinowski, W. (2010). Kryzys i sytuacja kryzysowa. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, 2, 83–89.

Romanowska, M. & Dziurski, P. (2016). Anatomia kryzysu w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza SGH.

Snyder, P., Hall, M., Robertson, J., Jasinski, T., & Miller, J. S. (2006). Ethical Rationali-ty: A Strategic Approach to Organizational Crisis. Journal of Business Ethics, 4, 371–383.

Stachewicz, K. (2010). Kryzys jako kategoria filozoficzna. Teologia i moralność, 7, 7–16.

Szczepański, M. (2020). Epidemia koronawirusa jako wydarzenie typu „czarny łabędź”. Przegląd Ekonomiczny, 20, 8–13.

Taleb, N. N. (2020). Czarny łabędź: Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym ży-ciem. Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Wilczyńska-Strawa, A. (2022). Zależność w układzie: zmiany w otoczeniu ogólnym a determinanty wyboru strategii działań dla wyodrębnionej grupy podmiotów na rynku usług lotniczych w dobie pandemii COVID-19. Modern Management Systems, 17(2), 29–45. http://doi.org/10.37055/nsz/150302

Wysłocka, E. (2011). Kryzys – nieodłączny element funkcjonowania współczesnych or-ganizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 199, 138–147.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.