Wprowadzenie do zagadnień obronności i bezpieczeństwa państwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
PDF

Keywords

spatial planning
defense
security

How to Cite

Adam , B. (2016). Wprowadzenie do zagadnień obronności i bezpieczeństwa państwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Safety & Defense, 2(1), 1-19. https://doi.org/10.37105/sd.25

Abstract

The work is an introduction to the issues to take into account the needs of defense and national security in planning and spatial development in the all scales of this activity (ie. In the country, provinces and municipalities).

https://doi.org/10.37105/sd.25
PDF

References

Barciak P., Bezpieczeństwo i jego istota. Strefa Wiedzy Bezpieczeństwo.28.10.2013

Baryłka A. Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, nr 1/2015.

Baryłka J., Zagadnienie bezpieczeństwa obiektów budowlanych. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna na temat „Inżynieria i Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych”, Warszawa, Rynia, 2000.

Baryłka J.: Metody oceny trwałości struktur przestrzennych kraju z punktu widzenia obronności. (w) Problem Międzyresortowy MR-1.28, PAN-WAT, Warszawa, 1977.

Baryłka J.: Model ogólny i algorytm oceny trwałości sieci osadniczej i jej uodpornienia. Problem Międzyresortowy MR.I.28, temat 05.7, etap V, PAN-WAT, Warszawa, 1979.

Baryłka J., Problemy oceny bezpieczeństwa systemów zagospodarowania przestrzennego. (w) Materiały z VII Krajowego Sympozjum pn. Systemowe przeobrażanie Środowiska Człowieka. Warszawa, 1979.

Chęciński J., Obronne aspekty gospodarki wodnej. wyd. MON, Warszawa, 1975r.

Chęciński J., Planowanie przestrzenne a obronność. wyd. MON, Warszawa, 1976.

Chęciński J., Ochrona ludności we współczesnej wojnie. wyd. MON, wydanie 3, Warszawa, 1978.

Gołaś K., Pojęcie bezpieczeństwa. Geostrategia i Bezpieczeństwo, Materiały, Myśl Geopolityczna, Najnowsze, Teoria i Metodologia Geopolityki. 13.06.2013.

Górska-Rożej K., System Obronny Rzeczypospolitej Polskiej i jego zagrożenia jako fundament obronności państwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach Nr 104 Seria: Administracja i Zarządzanie 2015.

Kaczmarek J., Skowroński A., Bezpieczeństwo: świat – Europa – Polska, Wrocław, „Alta 2”, 1996.

Klamut R., Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 286, Ekonomia i nauki humanistyczne z. 19 (4/2012).

Korzeniowski L., Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona, Zarządzanie bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, PSB, Kraków 2000.

Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe, II – 18/2011.

Koziej S., Obronność Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2009, Warszawa 2010.

Kuliczkowski M., Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP – podział i charakterystyka zadań obronnych. Zeszyty Naukowe AON nr 4(93) 2013.

Leszczycki S., Problemy ochrony środowiska człowieka, Ossolineum, Wrocław, 1974.

Łobocki J.,M., Problematyka obronności w zagospodarowaniu przestrzennym kraju. Wyd. Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej. Warszawa, 1977.

Malisz B., Problematyka przestrzennego zagospodarowania kraju. PWN, Warszawa, 1977.

Masłow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.

Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, PSP, Józefów 2010.

Pomykała M., Bezpieczeństwo – w poszukiwaniu definicji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej: Zarządzanie i Marketing” 2010/17.

Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.

Praca zbiorowa pod kierunkiem J.M. Łobockiego, Analiza efektywności obronnej modeli struktury zagospodarowania przestrzennego kraju. (w) Problem Węzłowy 11.2.1. „Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju”, Instytut Geografii PAN, WAT, Warszawa, 1975.

Praca zbiorowa pod kierunkiem J.M. Łobockiego, Metody analizy i oceny planów zagospodarowania przestrzennego w punktu widzenia obronności. (w) Problem Międzyresortowy MR 1.28. „Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju”, PAN, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 1976.

Praca zbiorowa pod kierunkiem J.M. Łobockiego, Kierunkowe postulaty obronności w przestrzennym zagospodarowaniu kraju. (w) Problem Węzłowy 11.2.1. „Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju”, PAN, WAT, Warszawa, 1979.

Zakrzewski J., Miasto w wojnie jądrowej. MON, Warszawa, 1966.

Zięba R., Insytualizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie, Warszawa, Scholar, 1999.

Ziarko J., Uwagi o przedmiocie nauki o bezpieczeństwie, „Problemy bezpieczeństwa”, 1/2007.

Zięba R., Zając J., Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. Ekspertyza. Warszawa, 2010.

Zuziak Z., K, Kryterium bezpieczeństwa w urbanistyce współczesnej. Czasopismo Techniczne. Architektura. Z. 17/A/2011.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.